preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
Logo i moto škole

Ako hoćeš u životu važan biti,

u Kumičiću znanjem se okiti!

E-UČENJE

S nama i za nas

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Agencija za odgoj i obrazovanje

Hrvatska akademska i istraživačka mreža

Portal za škole

Hrvatski obrazovni portal

Prijava na stručne skupove

eMatica

Agencija za mobilnost i programe EU

eLektire

Mail servisi

NATJEČAJI U ŠKOSLKOJ 2017./2018. GODINI

Rezultati natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ce škole

 
mr.sc.  ANA ANIĆ OPAŠIĆ   imenuje se ravnateljicom Osnovne škole Eugen Kumičić Rijeka na vrijeme od pet godina s 1. travnjem 2018. godine.
  :: opširnije :: 


objavio: Mirjana Troskot  datum: 18. 2. 2018. 16:28

REZULTATI NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO UČITELJA FIZIKE I TEHNIČKE KULTURE

A. D. dobio je prethodnu suglasnost Školskog odbora  za zasnivanje radnog odnosa -  za radno mjesto učitelja Fizike na određeno nepuno radno vrijeme
 
I. Č. dobio je prethodnu suglasnost Školskog odbora  za zasnivanje radnog odnosa -  za radno mjesto učitelja Tehničke kulture  na određeno nepuno radno vrijeme
 
Svi kandidati učesnici natječaja biti će obaviješteni pismenim putem.
  :: opširnije :: 


objavio: Mirjana Troskot  datum: 12. 1. 2018. 19:40

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ce škole

Na temelju članka 126. i  127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj  i srednjoj školi   ( „Narodne novine“,  broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10, 90/11., 16/12.,86/12, 126/12- pročišćeni tekst, 94/13. , 152/14. i 7/17) i članka   57. Statuta Škole,  Školski odbor Osnovne škole Eugen Kumičić Rijeka  sukladno  Odluci od 28. prosinca 2017. godine raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ce škole

 

Ravnatelj/ca  školske ustanove mora ispunjavati  slijedeće uvijete:

 1. Završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u Školi, a koji može biti sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili  specijalistički diplomski stručni studij,
 2. Osim osobe koja je završila neki od studija iz točke  1. , za ravnatelja Škole može biti izabrana i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova.
 3. Iznimno, osoba koja ne ispunjava uvjete iz stavka 1. podstavka 1. ili stavka 2. ovoga članka može biti izabrana za ravnatelja Škole, ako u trenutku prijave za natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom školstvu ("Narodne novine" broj 59/90, 26/93, 27/93, 29/94, 7/96, 59/01, 114/01 i 76/05).
 4. Najmanje osam (8) godina staža osiguranja u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet (5)godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama,
 5. Propisane člankom  106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj  i srednjoj školi 

Ravnatelj/ca se imenuje na vrijeme od pet ( 5 ) godina.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici slijedeću dokumentaciju:

 • životopis
 • uvjerenje o državljanstvu
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • potvrdu o položenom stručnom ispitu, odnosno dokaz da je kandidat oslobođen obveze polaganja
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  ( ne stariji od mjesec dana )
 • potvrdu ustanove o ukupnim  godinama  radnog iskustava i godinama radnog iskustva  na odgojno-obrazovanim poslovima
 • potvrdu ili elektronički zapis o stažu osiguranja  HZMO-a
 • dokaz  o obavljanju poslova ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu za osobe koje se kandidiraju temeljem članka 126. Stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Roka za podnošenje prijave je osam ( 8 ) dana oda dana objave natječaja.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu . Osnovna škola Eugen Kumičić, Franje Čandeka 40, 51000 Rijeka, s naznakom „Natječaj za  imenovanje ravnatelja – ne otvarati „

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od četrdeset i pet (45) dana od isteka roka za podnošenje prijava

  :: opširnije :: 


objavio: Mirjana Troskot  datum: 31. 12. 2017. 09:30

Natječaj učitelja fizike; učitelja tehničke kulture

   Osnovna škola Eugen Kumičić – Rijeka

Franje Čandeka 40, 51000 Rijeka,

 ( +385(0)51 642-129, Faks 689 154, 

E-mail: ek@os-ekumicic-ri.skole.hr

 

OIB :               08877510898

U  Rijeci,       28. prosinca 2017.

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87./2008.,NN 86/2009., NN 92./2010., NN 105/2010., 90/2011., NN 5/2012. , NN 16./2012. , 94./2013. , 136/2014. , 152./2014.  i 7./2017.)

OSNOVNA ŠKOLA EUGEN KUMIČIĆ Rijeka, Franje Čandeka 40 ,objavljuje

 

N A T J E Č A J

                                                    za radna   mjesta 

 

1. UČITELJA FIZIKE – na određeno nepuno radnovrijeme od 20 sati tjedno do povratka djelatnice na rad

2. UČITELJA TEHNIČKE KULTURE – na određeno nepuno radno vrijeme od 24  sata tjedno do povratka djelatnice na rad

 

UVJETI: - 

Prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87./2008.,NN 86/2009., NN 92./2010., NN 105/2010., 90/2011., NN 5/2012. , NN 16./2012. , 94./2013. , 136/2014. , 152./2014.i 7./2017.)

Kandidati uz prijavu prilažu: životopis, presliku diplomeili potvrde o završenom studiju , presliku potvrde o državljanstvu,  elektronički ispis o trajanju staža osiguranja  i uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od mjesec dana 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i priložiti  sve dokaze o priznatom statusu.

 

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave  za natječaj treba poslati na adresu škole: OSNOVNA ŠKOLA EUGEN KUMIČIĆ -51000 RIJEKA, Franje Čandeka 40, s naznakom „za Natječaju roku od 8 dana od dana objave natječaja. 

Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

____________________________________________________ 

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i na web stanicama škole 28. prosinca 2017. godine

 

KLASA:     110-01/17-01/8

URBROj:   2170-55-01-17-14

 

Ravnateljica škole

mr.sc. Ana Anić Opašić  

  

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Mirjana Troskot  datum: 28. 12. 2017. 10:21

Poništenje natječaja za učitelja fizike i učitelja Tehničke kulture

Osnovna škola Eugen Kumičić – Rijeka

              Franje Čandeka 40, 51000 Rijeka, ( +385(0)51 642-129, Faks 689 154,

          E-mail: ek@os-ekumicic-ri.skole.hr

 

  Obavijest o poništenju natječaja

  Natječaji za radna mjesto učitelja :

          fizike na određeno nepuno radno vrijeme od 22 sata tjedno – do povratka             djelatnice na rad   i tehničke kulture  na određeno nepuno radno vrijeme od       18 sati tjedno – do povratka djelatnice na rad,

   koji su objavljeni na web stranicama škole 7. prosinca 2017. godine    poništavaju se

  :: opširnije :: 


objavio: Mirjana Troskot  datum: 22. 12. 2017. 13:50

NATJEČAJ - UČITELJA FIZIKE; UČITELJA TEHNIČKE KULTURE

Osnovna škola Eugen Kumičić – Rijeka

      Franje Čandeka 40, 51000 Rijeka, ( +385(0)51 642-129, Faks 689 154,

      E-mail: ek@os-ekumicic-ri.skole.hr

 

OIB :                 08877510898

U  Rijeci,          7. prosinca  2017.

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87./2008.,NN 86/2009., NN 92./2010., NN 105/2010., 90/2011., NN 5/2012. , NN 16./2012. , 94./2013. , 136/2014. , 152./2014.  i 7./2017.)

OSNOVNA ŠKOLA EUGEN KUMIČIĆ Rijeka, Franje Čandeka 40 ,objavljuje

 

                                               N A T J E Č A J

                                                     za radna   mjesta

 

 1. UČITELJA FIZIKE   –  na određeno nepuno  radno vrijeme do 22 sata tjedno  do povratka djelatnice na rad
 2. UČITELJA TEHNIČKE KULTURE – na određeno nepuno radno vrijeme od 18 sati tjedno do povratka djelatnice na rad

 

UVJETI: -

Prema članku 105. i  106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87./2008.,NN 86/2009., NN 92./2010., NN 105/2010., 90/2011., NN 5/2012. , NN 16./2012. , 94./2013. , 136/2014. , 152./2014.i 7./2017.)

Kandidati uz prijavu  prilažu: životopis, presliku diplome ili potvrde o završenom studiju , presliku potvrde o državljanstvu,  elektronički ispis o trajanju staža osiguranja  i uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od mjesec dana

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i priložiti  sve dokaze o priznatom statusu.

 

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave  za natječaj treba poslati na adresu škole: OSNOVNA ŠKOLA EUGEN KUMIČIĆ -51000 RIJEKA, Franje Čandeka 40, s naznakom „za Natječaj“ u roku od 8 dana od dana objave natječaja.

Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

____________________________________________________

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i na web stanicama škole 7. prosinca   2017. godine

 

KLASA:      110-01/17-01/8

URBROj:    2170-55-01-17-13

 

                                                                                  Ravnateljica škole

                                                                                  mr.sc. Ana Anić Opašić

 

 

Osnovna škola Eugen Kumičić – Rijeka

      Franje Čandeka 40, 51000 Rijeka, ( +385(0)51 642-129, Faks 689 154,

     E-mail: ek@os-ekumicic-ri.skole.hr

 

OIB :               08877510898

U  Rijeci,         23. studenoga 2017.

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87./2008.,NN 86/2009., NN 92./2010., NN 105/2010., 90/2011., NN 5/2012. , NN 16./2012. , 94./2013. , 136/2014. , 152./2014.  i 7./2017.)

OSNOVNA ŠKOLA EUGEN KUMIČIĆ Rijeka, Franje Čandeka 40 ,objavljuje

 

  :: opširnije :: 


objavio: Mirjana Troskot  datum: 7. 12. 2017. 12:56

NATJEČAJ - UČITELJA ENGLESKOG JEZIKA; UČITELJA INFORMATIKE

Osnovna škola Eugen Kumičić – Rijeka

      Franje Čandeka 40, 51000 Rijeka, ( +385(0)51 642-129, Faks 689 154,

     E-mail: ek@os-ekumicic-ri.skole.hr

 

OIB :               08877510898

U  Rijeci,         23. studenoga 2017.

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87./2008.,NN 86/2009., NN 92./2010., NN 105/2010., 90/2011., NN 5/2012. , NN 16./2012. , 94./2013. , 136/2014. , 152./2014.  i 7./2017.)

OSNOVNA ŠKOLA EUGEN KUMIČIĆ Rijeka, Franje Čandeka 40 ,objavljuje

 

                                               N A T J E Č A J

                                                     za radno mjesto

 

 1. UČITELJA INFORMATIKE ( rano učenje )  –  na određeno nepuno  radno vrijeme od 20 sati  tjedno  do povratka djelatnice na rad, a najdulje do 30. lipnja 2018. godine

 

 

UVJETI: -

Prema članku 105. i  106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87./2008.,NN 86/2009., NN 92./2010., NN 105/2010., 90/2011., NN 5/2012. , NN 16./2012. , 94./2013. , 136/2014. , 152./2014.i 7./2017.)

Kandidati uz prijavu  prilažu: životopis, presliku diplome ili potvrde o završenom studiju , presliku potvrde o državljanstvu,  elektronički ispis o trajanju staža osiguranja  i uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od mjesec dana

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i priložiti  sve dokaze o priznatom statusu.

 

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave  za natječaj treba poslati na adresu škole: OSNOVNA ŠKOLA EUGEN KUMIČIĆ -51000 RIJEKA, Franje Čandeka 40, s naznakom „za Natječaj- informatika “  u roku od 8 dana od dana objave natječaja.

Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

____________________________________________________

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i na web stanicama škole 23. studenoga  2017. godine

 

KLASA:      110-01/17-01/8

URBROj:    2170-55-01-17-12

 

                                                                                  Ravnateljica škole

                                                                                  mr.sc. Ana Anić Opašić

 

 

Osnovna škola Eugen Kumičić – Rijeka

      Franje Čandeka 40, 51000 Rijeka, ( +385(0)51 642-129, Faks 689 154,

      E-mail: ek@os-ekumicic-ri.skole.hr

 

OIB :               08877510898

U  Rijeci,         23. studenoga 2017.

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87./2008.,NN 86/2009., NN 92./2010., NN 105/2010., 90/2011., NN 5/2012. , NN 16./2012. , 94./2013. , 136/2014. , 152./2014.  i 7./2017.)

OSNOVNA ŠKOLA EUGEN KUMIČIĆ Rijeka, Franje Čandeka 40 ,objavljuje

 

                                               N A T J E Č A J

                                                     za radno mjesto

 

 1. UČITELJA ENGLESKOG JEZIKA  –  na neodređeno nepuno  radno vrijeme do 32 sata tjedno

 

UVJETI: -

Prema članku 105. i  106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87./2008.,NN 86/2009., NN 92./2010., NN 105/2010., 90/2011., NN 5/2012. , NN 16./2012. , 94./2013. , 136/2014. , 152./2014.i 7./2017.)

Kandidati uz prijavu  prilažu: životopis, presliku diplome ili potvrde o završenom studiju , presliku potvrde o državljanstvu,  elektronički ispis o trajanju staža osiguranja  i uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od mjesec dana

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i priložiti  sve dokaze o priznatom statusu.

 

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave  za natječaj treba poslati na adresu škole: OSNOVNA ŠKOLA EUGEN KUMIČIĆ -51000 RIJEKA, Franje Čandeka 40, s naznakom „za Natječaj- engleski jezik  “  u roku od 8 dana od dana objave natječaja.

Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

____________________________________________________

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i na web stanicama škole 23. studenoga  2017. godine

 

KLASA:      110-01/17-01/8

URBROj:    2170-55-01-17-13

 

                                                                                  Ravnateljica škole

                                                                                  mr.sc. Ana Anić Opašić

  :: opširnije :: 


objavio: Mirjana Troskot  datum: 23. 11. 2017. 12:52
» Arhiva naših vijesti    
 


Službena e-mail adresa škole:

ek@os-ekumicic-ri.skole.hr


MATEMATIČKA LIGA


Pano u holu


Katalog knjižnice


e-Dnevnik


Dan sigurnijeg interneta

Korisni linkovi:

https://www.csi.hr/

Centar za sigurniji internet

http://www.petzanet.hr/ 

Virtualna učionica vezana

za sigurnost na internetu

https:

//www.sigurnostnainternetu.hr/ 

Savjeti i preporuke za

neometano korištenje

internetskih usluga i zaštitu osobnih podataka. 

 


Vijesti s portala za škole

Kalendar
« Veljača 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Prikazani događaji


TražilicaKorisni linkovi

Grad Rijeka


Brojač posjeta
Ispis statistike od 15. 11. 2013.

Ukupno: 229939
Ovaj mjesec: 3436
Ovaj tjedan: 575
Danas: 10
preskoči na navigaciju